نان بیگل

هر کشور و شهری نان های معروف خود را دارند که با آن شناخته می‌شوند. مثل نان بیگل لهستانی، سنگک و بربری سفره های ما، باگت فرانسوی و یا نان پنتون که سمبل شهر میلان است.

مونترآل شهری مهاجر نشین و البته چند فرهنگی می‌باشد. به همین دلیل بیشتر شهرت مواد غذایی خود را مدیون همین مسئله است.

در واقع آداب و رسوم مربوط به آشپزی مونترآل برگرفته از اروپایی هایی است که در مونترال ساکن بودند و هرکدام سنتی را وارد این شهر کردند!

نان بیگل نیز از مهم‌ترین نتایج و ارمغان های فرهنگی بود. یهودیانی که از لهستان و سایر کشور های اروپای شرقی مهاجرت کرده بودند، این نان به آمریکای شمالی وارد شد!